četvrtak, 3. srpnja 2008.

UZROCI ONEČIŠĆENJA VODE

Voda je jedana od najjačih agresivnih otapala na svijetu. Poznata kao "univerzalno otapalo" ona će na putu do naših slavina, u manjoj ili većoj količini otopiti gotovo sve na što naiđe. Voda će otapati količinu tvari sve dok novonastala otopina ne postigne zasićenje.

Nečistoće koje nalazimo u vodi uključuju atmosferske plinove, minerale, organske tvari (neke prirodno nastale, druge stvorene od strane ljudi) te ostale tvari i spojeve korištene prilikom transporta ili skladištenja vode.

Najčešći uzroci onečišćenja pitke vode su slijedeći:

  • Otpadna voda naselja (kanalizacije, odlagališta otpada) koja se nepročišćena ispušta u podzemne ili površinske vode
  • Intenzivna poljoprivreda
  • Otpadne vode prometnica (mineralna ulja)
  • Utjecaj zagađenja iz atmosfere (kisele kiše )
  • Korištenje kemikalija u procesu obrade voda

1. Utjecaj otpadnih voda

Mnogi gradovi u Hrvatskoj nemaju riješen problem pročišćavanja otpadnih voda što predstavlja opasan izvor zagađenja, jer se na takav način nepročišćene otpadne vode mogu dospjeti u podzemlje ili vodotokove te zagaditi sama izvorišta ili vodocrpilišta .
Dodatan problem predstavlja činjenica da u Hrvatskoj nije riješen problem odlaganja komunalnog otpada na adekvatan način, što dodatno predstavlja veliku opasnost jer oborinske vode – kiša ili snijeg otapaju mnoge potencijalno opasne tvari koje postoje na deponijama otpada. Otipivši se u takvoj vodi, one nastavljaju put u podzemlje te predstavljaju izuzetnu opasnost za izvorišta i vodocrpilišta.


2. Utjecaj poljoprivredne proizvodnje na vode
U područjima intenzivne poljoprivrede, oborinske vode ispiru poljoprivredno zemljište odvodeći u podzemlje velike količine umjetnih gnojiva, herbicida, pesticida.
Budući da je jedan od glavnih sastojaka umjetnih gnojiva dušik (kemijski znak: N) to predstavlja i glavni izvor zagađenja voda spojevima dušika, nitratima i nitritima.
Pesticidi i herbicidi ( DDT, Lindan ) na isti način dospjevaju u vodocprilišta.


3. Utjecaj prometnica na vode
Veliki uzrok zagađenja izvorišta predstavljaju otpadne vode prometnica koje sadrže mineralna ulja, teške metale i sl. kada, naravno, nepročišćene odlaze u zemlju i dalje u vodotokove.

4. Utjecaj kiselih kiša
Nitrati i teški metali dolaze s kiselim kišama u vodotoke, a poznato je da većina vodotoka gravitira Podunavlju, što dovodi do prekograničnog i regionalnog transporta tih štetnih tvari u Podunavlje. Rijeke u Podunavlju su zbog toga najzagađenije.

5. Korištenje kemikalija u procesu obrade vode
Redovito, do onečišćenja pitke vode dolazi zbog korištenja kemikalija u procesu obrade vode za piće.Po zdravlje su najopasnije posljedice dezinfekcija vode klorom.
Klor uveden u vodu se otapa, a djelom s njom reagira i pri tom disproporcionira. Nastala hipoklorasta kiselina je slaba i nestabilna, pa se razlaže uz otpuštanje atomskog ili nascentnog kisika. Klor koji nije kemijski reagirao ostaje otopljen u vodi i ta se otopina naziva klorna voda. Zbog oslobođenog nascentnog kisika klorna voda djeluje baktericidno, pa se u malim količinama rabi za sterilizaciju vode za piće.


Klor valja oprezno primjenjivati pri pripremi vode za piće, jer ako voda sadrži suviše organskih tvari, u reakciji s klorom nastaju trihalometani tj. kloroform i ugljik- tetraklorid.
Te su tvari izuzetno toksične i kancerogene oštećujući jetru i bubrege.

Opasni nusprodukti nastali kloriranjem vode koji nemaju ni okus ni miris, tijekom istraživanja sa životinjama u laboratoriju uzrokovali su karcinom, kao i reproduktivne probleme i smetnje u razvoju.

Zbog bistrenja vode tj. eliminacije mulja i sitnih čestica zemlje i pijeska iz vode uz klor voda se obrađuje i pomoću aluminijeva sulfata.
Tu se voda najprije filtrira zbog uklanjanja većeg krutog otpada. Zatim se kemijski obrađuje pomoću aluminijeva sulfata, koji stvara želatinozni talog hidratiziranog aluminijeva hidroksida. Pri dobro podešenom pH vode, želatinozni talog povlači sa sobom i sitne suspendirane čestice iz vode, kao i humusne tvari. Dobivena smjesa se provodi kroz taložne bazene, u kojima nastali talog sedimentira i ponovo se filtrira.Nema komentara: